Państwo, polityka, społeczeństwo... > Tradycyjnie...

Związek Szlachty Polskiej, czyli kilka słów o potrzebie tradycji we współczesnej Polsce

Związek Szlachty PolskiejStowarzyszenie duchowych sierot po świecie, który bezpowrotnie odszedł już do historii, a może grupa rewolucjonistów chcących przywrócić miniony porządek rzeczy? Przypuszczam, że takie pytanie niejednokrotnie zadają sobie osoby, które bądź to przy pomocy Internetu, bądź za pośrednictwem bardziej tradycyjnych mediów dowiedziały się o istnieniu Związku Szlachty Polskiej.

Odpowiedź na tak zarysowany problem nie jest prosta. Nie ulega wątpliwości, że wieki XIX i XX wraz z towarzyszącymi im naturalnymi procesami społeczno-ekonomicznymi doprowadziły  do ostatecznego zniesienia na terenie Europy klasycznych stanów rozumianych jako grupy społeczne rządzące się własnymi prawami czy też posiadające pewne przywileje w stosunku do reszty społeczeństwa (formalnie podział na stany został w Polsce zniesiony na mocy Konstytucji marcowej z 1921 r.). Procesy te nie ominęły również stanu szlacheckiego. Oczywiście formalne zniesienie stanów nie oznaczało automatycznie faktycznego zrównania statusu ekonomicznego ich dawnych reprezentantów. Proces ten następował powoli i w sposób naturalny. Stąd też na przykład w Polsce członkowie dość znacznej liczby rodzin szlacheckich utrzymywali jeszcze w okresie międzywojennym stosunkowo silną ekonomicznie i w konsekwencji społecznie pozycję wynikającą z faktu posiadania majątku zgromadzonego w poprzednich epokach historycznych.

Spotkanie opłatkowe członków ZSzP, oddział w Białymstoku.Nie zapominajmy jednak o tym, że w Polsce wskutek panowania reżimu komunistycznego wyżej opisany proces zacierania różnic społeczno-ekonomicznych pomiędzy dawnymi stanami (zacieranie dawnej przewagi stanu szlacheckiego) przybrał dramatyczny obrót. Zamierzeniem minionego systemu było bowiem w interesującym nas zakresie nie tyle zniwelowanie różnic społecznych poprzez stymulowanie pewnych naturalnych procesów, co z góry zamierzone, sztuczne i siłowe wyeliminowanie z rzeczywistości społeczno-ekonomicznej przedstawicieli szlachty oraz wszelkich śladów kultury i zwyczajów szlacheckich. Czynione to było poprzez nacjonalizację majątków ziemskich, konfiskatę dzieł sztuki a także poprzez z góry zadekretowane ośmieszanie i bagatelizowanie roli szlachty w historii Polski. Ponadto ogromna liczba Polaków pochodzenia szlacheckiego straciła swoje majątki i niejednokrotnie cały dobytek na skutek utraty przez Polskę Kresów Wschodnich. Wielokrotnie (także już w czasie II Wojny Światowej) zdarzały się również przypadki fizycznej eliminacji wybitnych Polaków pochodzenia szlacheckiego.

Na szczęście cele, jakie stawiał przed sobą poprzedni system, nigdy nie zostały do końca zrealizowane. Mimo starań komunistycznych władz zwyczaje i kultura szlachecka, pamięć o przodkach oraz takie wartości jak Bóg, Honor czy Ojczyzna były w wielu domach kultywowane i przekazywane młodszym pokoleniom. To właśnie świadomość zwyczajów, kultury oraz historii przodków popchnęła co bardziej aktywnych członków społeczności szlacheckiej do utworzenia w 1995 r. Związku Szlachty Polskiej.

Wizyta członków ZSzP w zrekonstruowanym średniowiecznym zamku, Mozyrz (Białoruś).Celem Związku jest przede wszystkim integracja i reprezentacja środowiska szlacheckiego oraz ochrona dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów a także popularyzacja i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich oraz odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego. Członkami Związku są i według Statutu mogą być jedynie pełnoletnie osoby pochodzenia szlacheckiego (tj. zgodnie z prawami dawnej Rzeczypospolitej syn lub córka ojca szlachcica) uznające za fundamentalne wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nasze stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich.

Spotkanie ze znanym reżyserem - panem Krzysztofem Zanussim.

Codzienne życie naszego Związku toczy się w ramach istniejących ośmiu oddziałów z siedzibami w następujących miastach: Białym-stoku, Bydgoszczy, Chełmie, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. To przede wszystkim pasja i wysiłek władz oddziałów oraz zaangażowanie zwykłych członków naszego stowarzyszenia pozwala Związkowi realizować wskazane powyżej cele. Służą temu spotkania integracyjne, seminaria i odczyty, spotkania z wartościowymi ludźmi czy wycieczki do ciekawych miejsc położonych na terenie obecnej Polski oraz na terenach, które niegdyś wchodziły w skład Rzeczypospolitej. Przedstawiciele Związku występują również w mediach starając się publicznie zabierać głos w istotnych sprawach będących w zainteresowaniu naszego stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że przy naszym Związku działa liczna grupa konsultantów genealogicznych, którzy z tytułu swojego wykształcenia lub zainteresowań posiadają rozległą i profesjonalną wiedzę na temat historii szlachty i rodów szlacheckich. Wiedza ta jest niezbędna do profesjonalnej oceny ankiet przysyłanych przez osoby starające się o członkostwo w Związku Szlachty Polskiej.

Spotkanie integracyjne członków ZSzP.Członkowie ZSzP na cmentarzu żołnierzy polskich poległych pod Lenino.Spotkanie członków ZSzP w Galerii Sleńdzińskich.

Nasze stowarzyszenie nawiązuje zatem do historii Polski starając się wydobyć z niej i przywrócić do życia to, co było w niej najlepsze. Odnosząc się do postawionego na wstępie pytania można więc zaryzykować stwierdzenie, że w tym pozytywnym sensie jesteśmy – jako osoby szanujące i utożsamiające się z dorobkiem naszych przodków – duchowymi sierotami po nieistniejącym już świecie. Wprawdzie dążymy również do zmian w rzeczywistości społecznej poprzez wskrzeszenie najlepszych tradycji dawnej Rzeczypospolitej, ale trudno te nasze dążenia nazwać rewolucyjnymi. Uważamy bowiem, iż propagowanie i przestrzeganie takich wartości jak szacunek dla historii własnego kraju oraz historii i dokonań własnych przodków jest najlepszą gwarancją ładu i porządku społecznego. Propagatorów takich działań trudno więc nazwać rewolucjonistami. 

Na zakończenie warto podkreślić, że Związek Szlachty Polskiej nie jest li tylko stowarzyszeniem osób żyjących przeszłością. Członkami Związku są bowiem niejednokrotnie osoby zaangażowane w życie kulturalne, naukowe bądź biznesowe współczesnej Polski. Także i dla tych osób szacunek dla dokonań przodków oraz świadomość  kultury i zwyczajów szlacheckich jest jednak ważnym drogowskazem wyznaczającym ramy i standardy zachowań w dzisiejszym świecie.

 

P.S. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu ze Związkiem Szlachty Polskiej: Związek Szlachty Polskiej ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 151 00-071 Warszawa tel. (czynny w czasie dyżurów):  0-515-446-116 e-mail: szlachta@szlachta.org.pl www.szlachta.org

 

Członek Zarządu Głównego i Rzecznik Prasowy Związku Szlachty Polskiej - Michał Niemirowicz-Szczytt.
PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.