Finanse > Finanse osobiste

Jak inwestować? – analiza fundamentalna

PieniądzeRozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych, warto przyjąć jakąś technikę analizy rynku kapitałowego, która pozwoli przewidywać zmiany kursów akcji. W poprzednim numerze została omówiona ta łatwiejsza – analiza techniczna. Teraz czas na analizę fundamentalną.

Czym jest analiza fundamentalna?

To badanie spółki w celu dokonania jej wyceny, ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Założeniem analizy fundamentalnej jest teza o wzroście zysku spółki, który jest pozytywnie skorelowany ze wzrostem akcji danego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do analizy technicznej, która zajmuje się skutkami, fundamentalna bada przyczyny. Bada je oraz jej słabe i silne strony na podstawie historycznych danych spółki oraz jej konkurentów

Analiza fundamentalna opiera się o analizę sytuacji gospodarczej kraju oraz świata, analizę sytuacji gospodarczej branży, analizę spółki, analizę porównawczą, wycenę akcji oraz prognozę jej przyszłej wartości. Istotne są również wydarzenia polityczne, polityka fiskalna i monetarna, pozycja finansowa spółki oraz sytuacja w poszczególnych branżach.

Rozpoczynając analizę fundamentalną należy zacząć od badania fundamentów, czyli od analizy makrootoczenia – dalszego otoczenia przedsiębiorstwa, na które składa się otoczenie ekonomiczne, demograficzne, międzynarodowe, prawne, społeczne, technologiczne. Ma ono istotne znaczenie dla funkcjonowania spółki. Następnie należy ocenić konkurencyjne przedsiębiorstwa, czyli te które prowadzą podobną działalność. Jest to analiza sektorowa. Po niej dokonuje się analizy sytuacyjnej spółki, czyli sprawdzenia poziomu innowacyjności, stanu majątku, składu akcjonariatu, jakości zarządzania. Następnie czas na analizę finansową. Wykorzystuje ona różnorodne wskaźniki dla zbadania kondycji przedsiębiorstwa. Analizę fundamentalną kończy wycena spółki, która polega na oszacowaniu wartości akcji. Te dwie ostatnie oparte są o dane historyczne, najlepiej z okresu 3-5 lat oraz o perspektywy rozwoju.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa stanowi podstawowe narzędzie analizy fundamentalnej. Służy ona zbadaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, bowiem wszelkie wskaźniki odzwierciedlają procesy zachodzące wewnątrz spółki. Do najważniejszych zalicza się przede wszystkim wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywności oraz wskaźniki wartości rynkowej.

Te pierwsze – wskaźniki płynności – pozwalają sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie występują środki na działalność, zwłaszcza tą bieżącą. Mierzą one zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Niewielka płynność może oznaczać źle prowadzoną politykę finansową, może także świadczyć o zbliżającej się upadłości.

Analizując zadłużenie należy podkreślić fakt, iż jego występowanie wcale nie musi oznaczać negatywnej sytuacji przedsiębiorstwa. Często bowiem korzystanie z kapitałów obcych, np. kredytów jest bardziej opłacalne niż korzystanie z własnych środków. Jednakże zadłużenie nie może być zbyt duże, gdyż to może doprowadzić do utraty płynności finansowej.

Wskaźniki aktywności ukazują to, jak szybko przedsiębiorstwo zamienia swoje zapasy i należności na rachunkach na gotówkę. Rentowność natomiast określa to, na ile zainwestowany kapitał zapracuje na zysk. Im większa rentowność spółki tym bardziej efektywna jest inwestycja.

Istotne są również wskaźniki: zysku na jedną akcję (EPS), ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcję (C/WK, P/BV), ceny akcji w stosunku do bieżących zysków (C/Z, P/E)

Podkreślić należy fakt, iż wskaźniki nie mają optymalnych wartości. Przekazują nam cenne informacje dopiero, gdy porównujemy je ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw z branży.

Ponadto należy także zbadać wielkość majątku, produkcji, zatrudnienia oraz kapitału danej spółki. Wszelkie informacje można zdobyć z danych z bilansów, zestawień zysków i strat, raportów finansowych oraz raportów przepływów finansowych. Przydatne są również prospekt emisyjny, analizy rynkowe oraz informacje z mediów oraz oświadczenia i wypowiedzi przedstawicieli spółki.

Wycena akcji

Wycena akcji ma udzielić odpowiedzi o wewnętrzną wartość. Ustanawiana jest na postawie zysku netto, wielkości aktywów netto, wysokości przyszłych zysków oraz wysokości wypłacanej dywidendy. Wycena spółki pomaga w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Jeśli wycena ta jest niższa niż jej wartość wewnętrzna, czyli spółka jest niedowartościowana to powinno się ją kupić. Odwrotny przypadek wskazuje na sprzedaż.

Analiza fundamentalna jest ciekawą, jednakże dość trudną metodą przewidywania przyszłych kursów. Wymaga dużej wiedzy odnośnie sytuacji spółki i jej otoczenia, co wiąże się z poświęceniem jej czasu i pracy celem studiowania okresowych raportów finansowych. Oczywiście można korzystać z gotowych opracowań tworzonych przez ekspertów.

Karolina Pietrzko
PodróżeKulturaMuzykaHistoriaFelietonyPaństwo, polityka, społeczeństwoPowieści i opowiadaniaKącik poezjiRecenzjeWielkie żarcieKomiks
PrzewodnikiAlbaniaNepalPolskaRumunia
Oceń zamieszczony obok artykuł.
Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.